gablogo.gif

Anglicko-český výkladový slovník pojmů
z oblasti čárových kódů

2-Dimensional Symbology ABC Symbol AIM Alphanumeric
ANSI ASCII Aspect Ratio Background
Bar Code Character Bar Code Density Bar Code Label Bar Code Symbol
Bar Length Bar Width Bar Width Reduction Bearer Bars
Bi-directional Character Character Alignment Character Set
Character Density Check Character Clear Area Code
Codabar Code 39 Code 93 Code 128
Contact Scanner Continuous Code Continous Bar Code Symbol Data Identifier
Decodability Decode Decoder Demand Printer
Discrete Bar Code Symbol Dot Size (tiskárna) Dot Size (skener) EAN
Electrostatic Element FACT Field
Fixed-length Font Guard Bars HIBC Symbol and Code
Human Readable Intercharacter Space Interleaved Bar Code Interleaved 2 of 5
Ladder Code LOGMARS Manufacturer Identification Number Matrix Symbols
Mil Minimum Reflectivity Difference Module Modulo Check Character
Nominal Number System Number System Character OCR
OCR-A, OCR-B Opacity Orientation Overhead
Picket Fence Code Pitch Print Contrast Signal (PCS) Print Quality
Quiet Zone Self-checking Skew Space
Space Width Spectral Band STAC Stacked Codes
Standard Start/Stop Characters Stepladder Code Symbol
Symbol Density Symbol Length Tilt UCC
UCS U.P.C. UPCC USS
Variable Length Symbol Verification Verifier Vertical Bar Code
Vertical Redundancy Void Wide to Narrow Ratio X Dimension
Zero Suppression

| Profil firmy | Snímače | Terminály | Tiskárny TTR | Software | Pásky TTR a etikety | Teorie | Linky |

arrow6e.gifZpět na stránku pro hloubavé


homeZpět na úvodní stránku


2-Dimensional Symbology - dvourozměrná symbolika
Strojově čitelný symbol sestavený z řádků zakódovaných dat uspořádaných do čtverce nebo obdélníka. Řádky dat mohou být složeny z proužků čárových kódů, uspořádaných do tvaru dvourozměrného bloku, nebo do šachovnicové matice, složené obvykle ze čtvercových prvků.

ABC Symbol - symbol ABC
Tento symbol vyvinula American Blood Commission (ABC) jako standardní čárový kód pro automatizované systémy krevních bank. Pro symbol ABC se konkrétně používá symbolika Codabar.

AIM
Automatic Identification Manufacturers, Inc. - sdružení výrobců.

Alphanumeric - alfanumerické znaky
Znaková sada, která obvykle obsahuje znaky z tabulky ASCII o hodnotou 32 až 127. Tento rozsah znaků zahrnuje velká a malá písmena bez diakritiky, číslice od 0 do 9 a další znaky - plus, mínus, tečka, čárka a jiné speciální znaky.

ANSI
American National Standards Institute - americká nevládní organizace, odpovědná za tvorbu doporučených norem pro výrobu.

ASCII
Znaková sada včetně kódů, popsaná v normě ANSI - American National Standard Code for Information Interchange - americký národní standardní kód pro výměnu informací mezi systémy pro zpracování dat, komunikačními systémy a souvisejícími zařízeními. Znaková sada ASCII obsahuje jak tisknutelné, tak i řídicí znaky.

Aspect Ratio - vzájemný poměr
Poměr výšky čáry k délce symbolu.

Background - pozadí
Oblast obklopující tištěný symbol, včetně mezer a klidových zón.

Bar Code Character - znak čárového kódu
Skupina čar a mezer, která reprezentuje jednotlivou číslici, písmeno, interpunkční znak nebo jiný symbol.

Bar Code Density - hustota čárového kódu
Tato hodnota představuje počet znaků, které je možno vytisknout na délkové jednotce 1 palec (2,54 mm).

Bar Code Label - etiketa s čárovým kódem
Etiketa obsahující čárový kód, přilepená na patřičném předmětu.

Bar Code Symbol - symbol čárového kódu
Sekvence čar a mezer mezi nimi, použitá k zakódování řetězce dat. Symbol čárového kódu sestává obvykle z 5 částí: 1-úvodní klidová zóna, 2-znak start, 3-datové znaky včetně volitelného kontrolního znaku, 4-znak stop, 5-zakončovací klidová zóna.

Bar Length - délka čáry
Rozměr čáry ve směru kolmém na šířku čáry. Označuje se také jako výška čáry.

Bar Width - šířka čáry
Tloušťka čáry měřená od hrany bližší ke startovacímu znaku symbolu k opačné hraně téže čáry.

Bar Width Reduction - redukce šířky čáry
Zmenšení jmenovitého rozměru šířky čáry na filmové nebo tiskové matrici pro úsporu při tisku.

Bearer Bars - vodicí čáry
Nejméně dvě rovnoběžné čáry podél horního a dolního okraje čárového kódu. Tyto čáry, pokud jsou použity, snižují pravděpodobnost neúspěšného čtení, když se čtecí paprsek kývá a opouští symbol čárového kódu shora nebo zdola.

Bi-directional - obousměrný
Vlastnost některých čárových kódů, které umožňují dekódování bez ohledu na to, zda jsou snímány v dopředném nebo zpětném směru.

Character - znak
1. Skupina čar a mezer, která reprezentuje jednotlivou číslici, písmeno, interpunkční znak nebo jiný symbol.
2. Grafický symbol představující písmeno, číslici nebo jiný symbol.
3. Písmeno, číslice, nebo jiný symbol, použitý pro organizaci, řízení, nebo reprezentaci dat.

Character Alignment - zarovnání znaků
Vodorovná nebo svislá pozice znaku vzhledem k dané referenční linii.

Character Set - sada znaků
Sada znaků, které je možno zakódovat v určité konkrétní symbolice čárového kódu.

Character Density - hustota znaku
Obecně se uvádí jako počet znaků na 1 palec (cpi). Tento rozměr představuje délku (v palcích), potřebnou pro zakódování jednoho znaku.

Check Character - kontrolní znak
Kontrolní znak je celá skupina alfanumerických znaků, použitá pro účely kontroly chyb. Viz také Modulo check character.

Clear Area - klidová zóna
Oblast, která předchází před znakem "start" čárového kódu a následuje za znakem "stop". V této oblasti nemají být žádné tmavé skvrny a její šířka má být desetinásobkem šířky nejtenčí čáry symbolu čárového kódu, nejméně však 0,25".

Code - kód
Soustava jednoznačných pravidel specifikujících způsob, jakým mají být reprezentována data. Písmena a číslice použtá k reprezentaci informací.

Codabar
Formát čárového kódu, v němž čtyři čáry a tři mezery reprezentují číslice 0 až 9 a určité speciální znaky. Tento kód se vyznačuje čtyřmi jedinečnými kódy start/stop, proměnnými mezerami mezi znaky a hustotou kódu až 10 znaků/palec.

Code 39
Alfanumerický čárový kód proměnné délky, obousměrný, diskrétní, samoopravný. Code 39 kóduje 43 znaků: 0 až 9, velké "A" až velké "Z", symboly mínus a plus, pomlčku, desetinnou tečku, symbol dolar a procento. Každý znak je zakódován do 9 čar, z nichž 3 jsou vždy široké.

Code 93
Alfanumerický čárový kód proměnné délky, souvislý. Code 93 kóduje všech 128 znaků ASCII. 43 z nich odpovídá znakové sadě Code 39. Při kódování úplné znakové sady ASCII v rozšířeném módu Code 93 jsou použity jako řídicí znaky další 4 znaky. Každý znak je kódován pomocí 9 modulů, složených z 3 čar a 3 mezer. Šířka každé čáry a mezery může být 1, 2, 3, nebo 4 moduly.

Code 128
Alfanumerický čárový kód proměnné délky, obousměrný, souvislý, samoopravný. Znaky Code 128 sestávají ze 3 čar a 3 mezer. Šířka každé čáry a mezery může být 1, 2, 3, nebo 4 moduly. Celková šířka znaku je 11 modulů. Své jméno má Code 128 na základě schopnosti kódovat všech 128 znaků sady ASCII.

Contact Scanner - dotykový skener
Snímač čárového kódu, který vyžaduje fyzický kontakt mezi médiem s čárovým kódem a skenerem.

Continuous Code - souvislý kód
Symbolika čárového kódu, v níž jsou všechny mezery v rámci symbolu součástí znaků. V souvislém kódu nejsou mezery mezi jednotlivými znaky.

Continuous Bar Code Symbol - symbol souvislého čárového kódu
Čárové kódy, u nichž jsou všechny mezery součástí znaků. V souvislém kódu nejsou mezery mezi jednotlivými znaky. Viz Discrete bar code symbol. Příkladem symbolu souvislého čárového kódu je Interleaved 2 z 5, oproti Code 39, který používá mezery mezi znaky.

Data Identifier - identifikátor dat
Znak (nebo skupina znaků) definující specifické použití dat nebo obecně kategorii datového pole zakódovaného do následujícího symbolu čárového kódu.

Decodability - dekódovatelnost
Míra schopnosti přesně dekódovat čárový kód čtecím zařízením čárového kódu. Decode - dekódování
Dekódování informace reprezentované symbolem čárového kódu.

Decoder - dekodér
1. Vnitřní elektronika čtecího zařízení čárového kódu, která převádí vstupní signály na smysluplná data.
2. Část snímače čárového kódu, která provádí funkci dekódování.

Demand Printer - požadovaná tiskárna
Tiskárna, schopná vytvářet na základě požadavků jednotlivé dokumenty.

Discrete Bar Code Symbol - diskrétní symbol čárového kódu
Označení symbolu čárového kódu, který neobsahuje žádné informace v mezerách mezi jednotlivými znaky. Proto mohou být šířky mezer mezi znaky různé a v širších tolerancích oproti šířkám čar a mezer u souvislých kódů. Příkladem diskrétního čárového kódu je Code 39.

Dot Size (tiskárna) - velikost bodu
Velikost bodu, který se vytiskne na substrátu v bodové matici nebo v čáře, tvořící znak.

Dot Size (skener) - velikost bodu
Průměr světelného paprsku, použitého pro snímání čárového kódu. V ideálním případě by měl být průměr paprsku stejný, jako je šířka úzké čáry.

EAN
European Article Numbering, nadstavba U.P.C, používá se především v maloobchodě u potravin nebo jiného zboží.

Electrostatic - elektrostatika
Metoda tisku, s použitím speciálního elektrostatického papíru, nebo bubnu elektrostaticky nabíjeného, kdy se na nabitou oblast přichytí toner. Element - prvek
Jednotlivá čára nebo mezera.

FACT
Federation of Automated Coding Technology - AIM sdružení organizací, jehož členové používají a podporují systémy automatické identifikace.

Field - pole
Skupina znaků, definovaná jako jednotka informace. Liší se od řádku (line), neboť jeden řádek může obsahovat několik polí.

Fixed-length - pevná délka (kód a pole)
Odkaz na symbol nebo kód, v němz musí mít datové prvky specifikovanou délku.

Font
Specifická velikost a styl písma tiskárny.

Guard Bars - ochranné čáry
Čáry, které představují referenční body pro čtecí zařízení, nachází se na začátku, uprostřed a na konci symbolů U.P.C a EAN.

HIBC Symbol and Code - symbol a kód HIBC
Health Industry Bar Code - formát a symbolika pro automatizované pořizování dat ve zdravotnictví.

Human Readable - lidsky čitelné
Odkaz na část čárového kódu, která je čitelní a srozumitelná člověku. Tato čitelná část symbolu znázorňuje obsah čárového kódu.

Intercharacter Space - mezera mezi znaky
Mezera mezi dvěma sousedními znaky čárového kódu u diskrétních kódů. Nazývá se také "meziznaková mezera".

Interleaved Bar Code - prokládaný čárový kód
Čárový kód souvislého typu, v němž jsou znaky spolu párovány čárami, reprezentujícími první znak, a mezerami, reprezentujícími druhý znak.

Interleaved 2 of 5
Interleaved 2 z 5 je souvislý, samoopravný, numerický kód, který používá dvě šířky prvků. Znaky jsou spolu párovány, každý znak se skládá z 5 prvků, dvou širokých a tří úzkých. Reprezentují číslice 0 až 9. Čáry reprezentují první znak a prokládané mezery reprezentují druhý znak.

Ladder Code - žebříkový kód
Čárový kód, který se tiskne svisle, takže čáry je možno přirovnat k příčkám žebříku. Viz Picket fence.

LOGMARS
LOGistic applications for Marking And Reading Symbols - program ministerstva obrany USA pro umisťování symbolů Code 39 se zakódovanými specifickými daty na všech položkách, hrazených federální vládou.

Manufacturer Identification Number - identifikační číslo výrobce
Šestimístné číslo přidělené výrobci od UCC (Uniform Code Council). Toto číslo se nachází vlevo od čísla U.P.C. Číslo obsahuje znak systému číslování a pětimístný kód výrobce.

Matrix Symbols - maticové symboly
Symbol, který vypadá jako šachovnice. Má obvykle čtvercový tvar a obsahuje nějakou formu jedinečného "identifikačního vzorku", kterým se odlišuje od ostatních a poskytuje čtecím zařízením odkaz pro dekódování.

Mil
Tisícina palce (0,001"), nebo přibližně 0,0254 mm. Používá se obecně jako měrná jednotka šířky prvků čárového kódu, na příklad 0,013" se uvádí jako 13 mil.

Minimum Reflectivity Difference - minimální rozdíl odrazivosti
Uvědomíme-li si, že bílá mezera odráží více světla než černá čára, pak minimální rozdíl odrazivosti znamená: rozdíl mezi nejmenším množstvím světla odraženého nejužší bílou mezerou a největším množstvím světla, odraženého nejširší černou čárou. Minimální rozdíl odrazivosti se uvádí jako součást specifikace čárového kódu.

Module - modul
Modul je nejužší čára v symbolu čárového kódu. Někdy se označuje jako rozměr X. Širší čáry a mezery jsou násobky této úzké čáry.

Modulo Check Character - kontrolní znak modulo
Kontrolní znak modulo vychází ze zbytku matematického vzorce, kde mají znaky v datovém řetězci přiřazeny vážené hodnoty, tyto jsou sečteny a pak vyděleny celočíselným dělením. Hodnota zbytku po dělení je pak připojena k datovému řetězci. Kontrolní znaky modulo se používají pro zabezpečení přesnosti skenování dat.

Nominal - jmenovitá hodnota
Přesná (nebo ideální) předpokládaná hodnota specifikovaného parametru. Tolerance se uvádí jako kladná nebo záporná odchylka od této hodnoty.

Number System - systém číslování
Metoda UPC-A pro identifikaci jednotlivých objektů nebo skupin. Jsou dva typy systémů číslování:
1) Významné číslování, kde každá položka je individuálně identifikovatelná.
2) Nevýznamné číslování, se přidělují čísla postupně, bez ohledu na popis výrobku nebo položky.

Number System Character - znak systému číslování
První číslice nebo číslice nejvíce vlevo v čísle U.P.C. Tato číslice identifikuje typ výrobce nebo způsob použití čárového kódu. Na příklad 0, 6 a 7 se používají všeobecně v maloobchodě, zatím co 3 je přiděleno zdravotnictví a výrobě léčiv.

OCR
Optical Character Recognition, optické rozpoznávání znaků.

OCR-A; OCR-B
Zkratky označující znakové sady obsažené v ANSI Std. X3.17-1974 (A) a ANSI Std. X3.49-1975 (B).

Opacity - opacita
Vlastnost podkladového materiálu, která minimalizuje průhlednost ze zadní strany nebo z následujícího archu. Poměr odrazivosti s černým podkladem k odrazivosti s bílým podkladem. Opacita inkoustu je vlastnost inkoustu, která zabraňuje průhlednosti podkladu.

Orientation - orientace
Orientace dráhy pro skenování symbolu. Jsou dvě možné orientace: vodorovná se svislými čarami a mezerami (jako laťkový plot) a svislá s vodorovnými čarami a mezerami (jako žebřík).

Overhead - režie
Pevný počet znaků, požadovaných pro start, stop a kontrolu v daném symbolu. Na příklad symbol, který vyžaduje start/stop a dva kontrolní znaky, obsahuje čtyři režijní znaky. Tudíž pro zakódování tří znaků je zapotřebí 7 znaků.

Picket Fence Code - plotový kód
Čárový kód, který se tiskne vodorovně, takže jednotlivé čáry vypadají jako laťky v laťkovém plotu. Viz Ladder Code (žebříkový kód).

Pitch
Otočení symbolu čárového kódu okolo osy rovnoběžné se směrem čar.

Print Contrast Signal (PCS) - signál kontrastu tisku
Součást specifikace čárového kódu. Signál kontrastu tisku porovnává množství světla odraženého čarami oproti množství světla odraženého mezerami v symbolu čárového kódu. Hodnota signálu je odrazivost čar, vyjádřená jako procentní podíl odrazivosti mezer.

Print Quality - kvalita tisku
Míra, jakou vyhovuje symbol čárového kódu požadavkům na toleranci rozměrů, ostrost okrajů, skvrny a vynechávky při tisku, odrazivost, PCS, klidové zóny a zakódování.

Quiet Zone - klidová zóna
Oblast, která předchází před znakem "start" čárového kódu a následuje za znakem "stop" (viz Clear area). V této oblasti nemají být žádné tmavé skvrny a její šířka má být desetinásobkem šířky nejtenčí čáry symbolu čárového kódu, nejméně však 0,25".

Self-checking - samoopravný
Čárový kód nebo symbol, který používá kontrolní algoritmus, použitelný nezávisle na každý znak, jako ochrana proti nedetekovaným chybám.

Skew
Otočení symbolu čárového kódu kolem osy, rovnoběžné s délkou symbolu.

Space - mezera
Světlejší prvek čárového kódu. Obvykle jej představuje pozadí mezi čarami.

Space Width - šířka mezery
Šířka mezery měřená od hrany bližší ke startovacímu znaku symbolu k opačné hraně téže mezery.

Spectral Band - spektrální pásmo
Specifický rozsah vlnových délek světla, od nejmenší po největší, který se často uvádí za střední hodnotou. Hodnota 633 nm přísluší viditelnému světlu, zatím co 900 nm je infračervené světlo. Spektrální pásmo B633 zahrnuje vlnové délky v rozsahu +/- 5% od hodnoty 633 nm. Spektrální pásmo B9OO zahrnuje vlnové délky v rozsahu +/- 10% od hodnoty 900 nm. Spektrální pásmo skenovacího zařízení se uvádí u specifikace čárového kódu.

STAC
Symbol Technical Advisory Committee to the Uniform Code Council Inc., (viz UCC).

Stacked Codes - skládané kódy
16K a Code 49 jsou příklady, kdy se dlouhý symbol rozdělí na části a ty se pak skládají jedna za druhou, podobně jako věty v odstavci. Mimořádně kompaktní kódy.

Standard - norma
Soustava pravidel, specifikací, instrukcí a směrnic pro použití čárového kódu nebo jiného systému automatické identifikace. Normu obvykle vydává organizace, na př. Logmars, HIBCC, U.P.C. a pod.

Start/Stop Characters or Patterns - znaky nebo symboly start/stop
Typický znak nebo čárový symbol použitý na začátku a konci každého symbolu čárového kódu, který poskytuje inicializační informace o časování a směru čtení pro dekódovací logiku.

Stepladder Code - žebříkový kód
Čárový kód, který se tiskne svisle, takže čáry je možno přirovnat k příčkám žebříku. Viz Picket fence.

Symbol
Kombinace znaků, zahrnující znaky start/stop, klidové zóny, datové znaky a kontrolní znaky vyžadované příslušnou symbolikou, které tvoří úplnou, skenovatelnou entitu.

Symbol Density - hustota symbolu
Obecně znamená počet znaků na palec (cpi). Hustota je limitována šířkou nejtenčí čáry nebo mezery.

Symbol Length - délka symbolu
Změřená délka čárového kódu od začátku do konce, včetně klidových zón.

Tilt
Otočení symbolu čárového kódu kolem osy, kolmé k základně.

UCC
Uniform Code Council, organizace, která vykonává správu UPC a dalších obchodních norem.

UCS
Uniform Container Symbol - jednotný obalový symbol.

U.P.C.
Universal Product Code - univerzální kód výrobku. Obvykle 12-místný číselný kód na drobném potravinářském zboží. Byl zaveden u anerického potravinářského průmyslu a později u dalšího spotřebního zboží. U.P.C se skládá ze znaku systému číslování, pětimístného čísla výrobce přiděleného UCC, pětimístného číselného kódu výrobku přiděleného výrobcem a kontrolní číslice modulo 10.

UPCC
Universal Product Carton Code - norma spravovaná UCC.

USS
Uniform Symbol Specification. Platné specifikace symbolik, vydané AIM. V současné době zahrnují USS-I 2/5, USS-39, USS-93, USS-Codabar a USS-128.

Variable Length Symbology - symbolika proměnné délky
Symbolika, jejíž délka není předurčena, kromě základních nezbytných znaků, jako např. kódy start/stop. Příkladem symbolik pevné délky jsou U.P.C.-A, EAN-13 a pod., zatím co Code 39 je příkladem alfanumerického kódu proměnné délky. Code 39 podporuje data libovolné délky, od 1 znaku až po maximum dané čtecím dekódovacím zařízením, obecně 32 nebo více znaků.

Verification - ověření
Technický proces, kterým se vyhodnocuje symbol čárového kódu a určuje se, zda vyhovuje specifikacím pro daný symbol.

Verifier - ověřovač
Zařízení, které měří čáry, mezery, klidové zóny a optické vlastnosti symbolu pro určení, zda vyhovuje požadavkům pro daný symbol.

Vertical Bar Code - svislý čárový kód
Symbol čárového kódu je orientován kolmo k vodorovné rovině. Jednotlivé čáry vytváří pole, které připomíná příčky žebříku.

Vertical Redundancy - svislá redundance
Možnost použití více skenovacích drah přes symbol, pro minimalizaci vlivu nedokonalého tisku. Zvyšuje se tím pravděpodobnost úspěšného skenování symbolu.

Void - vynechávka
Nežádoucí vynechávka inkoustu v čáře.

Wide to Narrow Ratio - poměr široké k úzké
Poměr šířek širokého a úzkého prvku v čárovém kódu, který používá dvě šířky prvku. Obvykle bývá v rozmezí 2 : 1 až 3,2 : 1.

X dimension - rozměr X
Průměrná šířka úzkého prvku čárového kódu, daná specifikací symboliky nebo aplikace.

Zero Suppression - potlačení nul
Technika používaná ke zkrácení kódů UPC odstraněním nul z čárového kódu předem definovaným způsobem.

| Profil firmy | Snímače | Terminály | Tiskárny TTR | RF systémy | Software | Pásky TTR a etikety | Servis | Teorie | Linky |

Zpět na úvodní stránku

GABEN, s.r.o., Hájkova 1, 702 00 Ostrava-Přívoz.  Tel./fax: 596 117 402* (ISDN),  GSM brána: 602 507 400, zelená linka: 800 3333 70, e-mail: , web: www.gaben.cz