Pravidla používání webu

Obecná ustanovení


1.1. Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.gaben.cz (dále jen "Internetové stránky“) je společnost GABEN spol. s r.o., se sídlem Hájkova 1/558, 702 00 Ostrava Přívoz, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 940, IČ: 19012021, DIČ: CZ19012021, která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").
1.2. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k veškerému obsahu stránek, včetně textu a jejich designu a veškerých grafických prvků na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.
1.3. Práva a povinnosti Provozovatele a všech osob, které navštíví Internetové stránky (dále jen Uživatelé) při používání Internetových stránek se řídí těmito Pravidly používání webových stránek (dále jen Pravidla). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek přístupných na těchto Internetových stránkách a jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci zde umístěnou.
1.4. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na těchto Internetových stránkách, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.


Způsob používání


2.1. Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.gaben.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele.
2.2.Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu Internetových stránek nebo je jinak zneužívat,
  • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
  • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
  • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout jménem uživatelů,
  • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
  • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.


Omezení odpovědnosti provozovatele


3.1. Obsah těchto Internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách.
3.2. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.
3.3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním těchto Internetových stránek.
3.4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím těchto Internetových stránek ani není odpovědný za obsah stránek, které odkazují na Internetové stránky www.gaben.cz.


Přístup na stránky


4.1. Obsah Internetových stránek je veřejně přístupný, jejich užití je bezplatné.


Ochrana osobních údajů


5.1. Některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách (například žádosti o technickou podporu) mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.
5.2. Provozovatel se zavazuje se zaslanými osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů.


Závěrečná ustanovení


6.1. Uživatel výše uvedené informace bere na vědomí a souhlasí s nimi.
6.2. Tyto podmínky je Provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.
6.3. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem 4.9.2013

Kontaktujte nás

Máte-li dotazy, připomínky nebo požadavky týkající se těchto Pravidel, kontaktujte nás.